972213751

1/6

A la Gestoria BOADA treballem des de fa 40 anys i comptem amb el suport del Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Lʼexperiència i lʼeficàcia en la feina manté la confiança dels nostres clients, oferint gestió i assessorament actualitzat en l'àmbit Laboral, Fiscal, Mercantil i Comptable, així com en tràmits de Vehicles i Transports.

Laboral i Seguretat Social

 • Altes i baixes en Seguretat Social.

 • Contractes de treball, acomiadaments, liquidacions i quitances.

 • Convenis col·lectius. Nòmines i assegurances socials.

Mercantil

 • Assessorament en la creació i constitució de noves societats.

 • Gestió i elaboració d’escriptures

 • Legalització de Llibres oficials.

 • Dipòsit de comptes anuals en el Registre.

Fiscal

 • Altes, modificacions i baixes d'obligacions fiscals d'empreses i autònoms en el cens d'empresaris, professionals i retenidors. 

 • Impostos d'Empreses i Autònoms a l'AEAT: IVA, retencions, impost de societats, models declaratius i recapitulatius

 • Impostos personals: Renda i patrimoni

 • Altres tributs: Impostos de transmissions i AJD, impostos municipals. 

Tràmits vehicles

 • Matriculacions

 • Matrícules turístiques

 • Canvis de nom

 • Baixes

 • Tràmits agricultura / ROMA

Transports

 • Sol·licitud de targetes de transport 

 • Renovacions de targetes

Comptabilitat

 • Comptabilitat d'Empreses i Autònoms.

Altres

 • Llicències d'activitat / comunicació d'obertura de locals.

 • Subvencions i ajudes a: Pimes, autònoms, families i a la dona. 

 • Consultes d'advocat: Dret tributari i laboral.

 • Consultes d'economista: Estudis de viablitat i valoracions de negoci. Control pressupostari.

 Demani cita aquí 

Hem rebut la sol·licitud de cita prèvia, ens posarem en contacte per tal de confirmar-la.

 

En la Gestoría BOADA trabajamos desde hace 40 años y contamos con el apoyo del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña. La experiencia y la eficacia en el trabajo mantiene la confianza de nuestros clientes, ofreciendo gestión y asesoramiento actualizado en el ámbito Laboral, Fiscal, Mercantil y Contable, así como en trámites de Vehículos y Transportes.

 

 • Trámites y vehículos

 • Mercantil

 • Contabilidad

 • Transporte

 • Trabajo y Seguridad Social

 • Fiscal

 • Otros

At Gestoria BOADA we have been working for 40 years and we have the support of the Official College of Administrative Managers of Catalonia. Work experience and efficiency maintains the confidence of our clients, offering updated management and advice in the Labor, Fiscal, Mercantile and Accounting areas, as well as in Vehicle and Transportation procedures.

 • Procedures and vehicles

 • Mercantile

 • Accounting

 • Transport

 • Work and Social Security

 • Fiscal

 • Others

La gestion BOADA travailler pendant 40 ans et avoir le soutien de l'Association des directeurs administratifs de la Catalogne.

L'expérience de travail et l'efficacité maintiennent la confiance de nos clients, offrant une gestion et des conseils actualisés dans les domaines du travail, fiscal, mercantile et de la comptabilité, ainsi que dans les procédures de véhicule et de transport.

 • Procédures et véhicules

 • Mercantile

 • Comptabilité

 • Transport

 • Travail et Sécurité Sociale

 • Fiscal

 • Autres

 

*Le texte peut contenir des erreurs